Ceník půjčovného skitouringového vybavení

    1 den   2-3 dny   4-7 dnů   8 a více dnů
     záloha    
 skialp set* 650,– 540,– 460,– 430,– 12.000,–
 lyže, pásy a hole 490,– 410,– 370,– 330,– 10.000,–
 skialpová obuv 380,– 350,– 330,– 290,– 8.000,–
 hole 120,– 80,– 70,– 60,– 1.500,–

 

Ceník půjčovného na večerní fitnes skialp

     18.00 – 21.00 h  
záloha
 komplet skialp set* 490,– 12.000,–
(v ceně zapůjčení čelovky a malého batohu)

 

Ceník skitouringových túr
Túry jsou vedeny certifikovaným horským vůdcem IFMGA

 skialpová túra    půldenní  
   jednodenní  
 skupina max. 6 osob 2.900,– 3.900,–

Více informací k jednodenním a půldenním túrám najdete zde


Dále máte možnost si půjčit další vybavení pro horolezectví, skialpinismus, pohyb po ledovci či vysokohorskou turistiku. Od firem Petzl, Mammut, Black Diamond, Pieps, Arva, ABS, Camp, Climbing Technology, SingingRock, Dynafit a dalších. Více informací najdete v půjčovně vybavení.

Veškeré platby přijímáme v hotovosti, platební kartou se nedá platit
• Ceny půjčovného jsou v korunách, platné od 20.11.2016. Jsou uvedeny za 1 den vypůjčení.
• Skialpový set* = lyže, pásy, hole, boty.
• Pro zapůjčení potřebujete mít s sebou dva doklady (pas, řidičský průkaz, občanský průkaz …).
• Při zapůjčení skialpové výbavy na 4 a více dnů, či případně budete chtít více jak 4 skialpové sety, doporučujeme včasnou rezervaci, nejlépe telefonicky nebo mailem. Vaše rezervace bude potvrzena zasláním 50% zálohy z půjčovného na účet číslo 43-3806480297/0100 kde jako variabilní symbol uvedete vaše datum narození ve tvaru ddmmrrrr (např. 12071972 – dvanáctý červenec tisícdevětsetsedmdesátdva). Pokud rezervaci zrušíte 14 a méně dnů před datem zapůjčení, je tato záloha nevratná.

20130305_dyn_beast_1-small

 

 

Půjčovní řád:
Pro věci zapůjčené v půjčovně ve Skitour Test Centru na Dolní Moravě. Každý povinně vyplní a podepíše tento řád se seznamem zapůjčených věcí.

článek I.
Nájemce se zavazuje uhradit částku za nájem věcí a zároveň složit patřičnou zálohu uvedenou výše v ceníku. Svým podpisem stvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami (viz druhá strana) a souhlasí s nimi. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

článek II.
Pronajímatel pronajímá nájemci věci uvedené v čl. I této smlouvy a nájemce se zavazuje věc užívat za účelem a způsobem, kterým se věc obvykle užívá vzhledem ke své povaze a svému určení.
Obě smluvní strany prohlašují, že věc je předávána a přebírána ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. Případné změny jsou zaznamenány v oddíle stav věcí při předání nájemci.

článek III.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v článku I. Pronajímané věci je možné vypůjčit před termíny pronájmu, termín pronájmu je jasně stanoven ve smlouvě. Pokud nájemce vrátí vypůjčenou věc do 9:00 hodiny ráno, den vrácení se nezapočítává do lhůty půjčení. Nájemce se zavazuje uhradit za nájem věci cenu uvedenou v bodě 1., článku I. Nájemné či půjčovné je splatné předem nebo v den uzavření této smlouvy. V případě složení zálohy v hotovosti je možné se dohodnout na odečtení půjčovného ze zálohy v den vrácení.
Zapůjčení vybavení pro večerní skialp začíná od 17.30h a věci je nutné vrátit do 21.30h.

článek IV.
Nájemce nesmí dát věc do nájmu třetí osobě a není oprávněn provádět na věcech žádné změny. Smlouva zaniká po navrácení věcí, písemně, dohodou a vyrovnáním obou smluvních stran.

článek V.
Nájemce se zavazuje, že se bude o předmět nájemní smlouvy řádně starat a užívat jej tak, aby nedošlo k poškození, zničení, ztrátě, nebo k nepřiměřenému opotřebení zapůjčené věci. V případě jakékoliv ztráty nebo úplného zničení věci v dohodnuté době pronájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli hodnotu (výše zálohy) věci, dle bodu I. Této smlouvy. V případě poškození věci se nájemce při vrácení zavazuje uhradit pronajímateli věci poměrnou část dohodnuté hodnoty (zálohy) věci, odpovídající míře poškození. Výše částky bude stanovena při převzetí  věci pronajímatelem.

článek VI.
Vrátí-li nájemce věc po dohodnuté době v nájemní smlouvě nebo po uplynutí výpovědní lhůty, je povinen hradit nájemné až do vrácení věci a navíc uhradit poplatek z prodlení ve výši denní sazby nájemného za každý den prodlení. V případě ztráty, nebo zničení věci, platí tyto povinnosti nájemce až do doby, kdy zničení, nebo ztrátu věci pronajímateli písemně ohlásí.

článek VII.
Při vrácení věci pronajímateli je nájemce povinen předložit pronajímateli svůj stejnopis nájemní smlouvy, na kterém bude potvrzeno vrácení věci a její stav. Při vrácení věci před dohodnutým termínem se nájemné nevrací.

článek VIII.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem převzetí věci nájemcem, je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nich nájemce i pronajímatel obdrží po jednom stejnopise.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.